Prisca Visser

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Prisca Visser Fotografie maakt gebruik van de ALGEMENE VOORWAARDEN welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016 welke te lezen zijn onder deze aanvullende voorwaarden.

AANVULLENDE VOORWAARDEN PRISCA VISSER

OFFERTES
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland en eventuele reiskosten. Zowel de BTW als de reiskosten worden apart vermeld op in de offerte.

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken wordt er een overeenkomst verstuurd. Hierin staan de gemaakte afspraken en vraagt Prisca Visser Fotografie & Storytelling akkoord met de algemene voorwaarden. Deze overeenkomst moet worden ingevuld en ondertekend en retour gestuurd worden per mail. Na ontvangst wordt de betreffende datum definitief in de agenda gezet en gereserveerd.

LEVERING FOTOMATERIAAL
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie met signatuur nabewerking, binnen twee weken na de shootdatum geleverd via WeTransfer, tenzij anders is overeengekomen. Er worden geen RAW of onbewerkte beelden aangeleverd.

LOCATIES
Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Prisca Visserdenkt uiteraard graag met je mee. Let er op om met een buitenlocatie een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

FOTO’S EN GEBRUIK
♦ Bij gebruik op social media Prisca Visser taggen in het bericht en/of foto. (@priscavisser) Kortom, naamsvermelding.
♦ Bij gebruik op een site naamsvermelding en/of link naar mijn site plaatsen.
♦ Het is niet toegestaan om foto’s door te geven of verkopen aan andere partijen of personen.
♦ Het is niet toegestaan om zonder overleg deze foto’s te bewerken of te gebruiken voor offline publicaties zoals flyers en magazines.
♦ Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst.

ANNULEREN
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Prisca Visser wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u het recht om het contract te ontbinden. Prisca Visser Fotografie en Storytelling is niet verplicht om een vervangende fotograaf te regelen.

EIGENDOM FOTO’S

De foto’s dan wel auteursrechten blijven ten alle tijde eigendom van Prisca Visser Fotografie en Storytelling. Het is daarom niet toegestaan de fotobestanden aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke toestemming van Prisca Visser Fotografie en Storytelling.

BEWAREN BESTANDEN
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.

BETALING
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Bij een inbreuk op de Algemene Voorwaarden wordt tenminste het drievoudige van het basistarief in rekening gebracht met een minimum van €250,- excl BTW.

Prisca Visser blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

 

Algemene Voorwaarden fotografie welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016